Punkt informacyjny
62 33 22 183
RODO

Informacja dla pacjentów RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Szpital Powiatowy w Jarocinie  Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie  (63-200), ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 350, e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl,, www.szpitaljarocin.pl

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Łukasz Matuszczak, adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl

Cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

CEL PODSTAWA PRAWNA
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczenia Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Profilaktyka zdrowotna, która polega m.in. na informowaniu o możliwości skorzystania ze świadczenia, przekazywaniu zaproszeń na badania przesiewowe oraz informowaniu o wydarzeniach prozdrowotnych itp. Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Medycyna pracy, w tym ocena zdolności pracownika do pracy Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy
Prowadzenie dokumentacji księgowej i dokumentacji podatkowej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz z art. 86 §1 Ordynacji podatkowej
Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Obowiązek podania danych:
Obowiązek podawania danych wynika z właściwych przepisów prawa w zakresie przetwarzania:

 1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
 2. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń;
 3. w celu podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
 4. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;

Niepodanie wymaganych danych może skutkować odmową udzielenia świadczeń medycznych.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, serwisu urządzeń, kancelariom prawnym.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.

 

Okres przechowywania danych:

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń,
 • w celu podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia przez Szpital dokumentacji księgowej i dokumentacji podatkowej Twoje dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentów księgowych oraz ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa cywilnego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button