Punkt informacyjny
62 33 22 183
Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta
Przestrzeganie praw Pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich
uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
Pragniemy uczynić wszystko, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była na jak najwyższym poziomie.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG NASZEGO SZPITALA MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO:
§ Prawo do świadczeń zdrowotnych
➢ Udzielanie świadczeń zdrowotnych
Masz prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny –powinny udzielać Ci świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie
z zasadami etyki zawodowej.
➢ Prawo do natychmiastowego udzielenia
świadczeń zdrowotnych
PAMIĘTAJ!
W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, masz prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawienia się objawów pogorszenia zdrowia czego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.
W przypadku porodu, pacjentka ma prawo
do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych z nim związanych.
➢ Prawo do opinii innego lekarza
Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne.
Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej.
Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej.
§ Prawo do informacji
Masz prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać Ci informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Nie chcesz być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących Twojego stanu zdrowia- masz prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała Ci takich informacji
PAMIĘTAJ!
Masz prawo wskazać osobę lub osoby, którym osoba wykonująca zawód medyczny będzie udzielać wszelkich informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu.
§ Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, masz prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody możesz wyrazić ustnie.
PAMIĘTAJ!
Bez Twojej zgody może być przeprowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.
§ Prawo do tajemnicy informacji
PAMIĘTAJ!
Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Tobie i Twoim stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Bez Twojej zgody lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje z Tobą związane tylko gdy:
 zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzieleniem Ci świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla Twojego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób,
 tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
 uzyskiwane są one do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta
§ Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić: osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce), Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu. Wszelkie informacje o formach zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronie internetowej www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
§ Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii lub orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa możesz wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o Twoim stanie zdrowia. Wszelkie praktyczne informacje, a także przykładowy katalog opinii lub orzeczeń lekarskich, od których można wnieść sprzeciw
do Komisji Lekarskiej znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika Praw pacjenta www.bpp.gov.pl w zakładce Pacjent- masz prawo do sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
§ Prawo do dokumentacji medycznej
Masz prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących Twojego stanu zdrowia
i udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja może być udostępniona:
 do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratowniczych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć
 poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na informatycznym nośniku danych
PAMIĘTAJ!
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej twojemu przedstawicielowi ustawowemu, również osobie przez Ciebie upoważnionej. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę zgodnie z cennikiem.
§ Prawo do poszanowania intymności i godności
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem Twojej intymności i godności. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do godnego umierania oraz łagodzenia bólu i innych cierpień w stanie terminalnym. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.

Obecność osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
PAMIĘTAJ!
Masz prawo życzyć sobie, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła Ci osoba bliska, np. małżonek lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu, krewny lub każda inna osoba przez Ciebie wskazana
PAMIĘTAJ!
Jako rodzic masz prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej
§ Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Przebywając w szpitalu masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
➢ Dodatkowa opieka pielęgnacyjna
Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie, czy przebywania rodziców dzieckiem podczas jego hospitalizacji.
Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami jakie musi ponieść Szpital, może wówczas pobrać opłatę rekompensującą. Wysokość tej opłaty i oraz sposób jej ustalania jest udostępniony w miejscu udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
§ Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Przebywając w Szpitalu, masz prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital ma obowiązek umożliwić Ci kontakt z duchownym Twojego wyznania.
§ Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Szpital ma obowiązek zapewnić Ci bezpłatną możliwość przechowania rzeczy wartościowych w depozycie PRAWA PACJENTA W ALFABECIE BRAILL’A
W Szpitalu znajdują się w Obszarze konsultacyjnym (Punkt Przyjęć), w Izbie Przyjęć – oddział Dziecięcy oraz w Punkcie Przyjęć – oddział Ginekologiczno Położniczy.

OBOWIĄZKI PACJENTA
Pacjent ma obowiązek:
➢ Posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
➢ Poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. W przypadku gdy pacjent posiada własne leki, obowiązany jest po konsultacji z lekarzem, do przekazania ich pielęgniarce. Przy wypisie leki zostaną oddane pacjentowi.
➢ Pacjent jest obowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
➢ Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu szpitalnego.
➢ Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy , pielęgniarek i innego personelu medycznego:
 stosować się do zalecanej diety,
 odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów
i personelu Szpitala,
 przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 Przestrzegać ciszy nocnej od 22.: 00 – 06.: 00,
 każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału ,
 nie manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych,
 szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest zobowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
 utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych
 przechowywać produkty łatwo psujące w lodówce znajdującej się na oddziale po ich uprzednim opisaniu.
Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno odbywać się w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.
Pacjent ma możliwość oddania do depozytu szpitalnego rzeczy wartościowe ( pieniądze biżuterie itp.) w przypadku nie oddania przez pacjenta do depozytu rzeczy wartościowych Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

MASZ PRAWO
do dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do osób zapewniających bezpośrednią opiekę.
Osoby, do których można kierować skargi i zażalenia w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie:
➢ Kierownik Oddziału, Lekarz Prowadzący, Pielęgniarka Oddziałowa,
➢ Dyrektor ds. medycznych,
➢ Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta mgr Renata Wojtczak; email: pelnomocnik@szpitaljarocin.pl Przyjmowanie interesantów w czwartki od 10.00 do 13.00 
➢ Pełnomocnik ds. Kombatantów
spec. piel. anest. Ewa Nadobna tel. kontaktowy: 501 623 019 e-mail: koordynator.transplantacyjny@szpitaljarocin.pl
Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności fachowych możecie Państwo zwrócić się do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (Delegatura w Kaliszu tel. 62/766-41-43)
lub do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (z siedzibą w Kaliszu tel. 62/757-04-31).
Sprawy w tym zakresie rozpatruje Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna:

cz. 1
20231102110719463

cz. 2
20231102110714629

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button