Punkt informacyjny
62 33 22 183
Kronika szpitala

Historia szpitala rozpoczęła się w końcu XIX wieku, bowiem szpital pobudowano w roku 1892. Początkowo można było w nim leczyć 40 pacjentów. Wystarczyło to na ówczesne potrzeby miasta i najbliższych okolic. Liczba mieszkańców Jarocina do końca XIX wieku nie przekraczało bowiem 3000 osób.

Ponieważ z czasem, dzięki temu, że miasto stawało się ważnym węzłem komunikacyjnym z rozwijającym się przemysłem, liczba mieszkańców systematycznie wzrastała. Zaistniała więc potrzeba rozbudowy szpitala.

W okresie między wojennym liczbę łóżek zwiększono do 60. Podczas okupacji dobudowana część szpitala i najprawdopodobniej w latach 1942-1943 zbudowano oddział zakaźny poza budynkiem szpitala. W czasie rozbiórki tego budynku 8 czerwca 2005 roku pod fundamentami znaleziono butelkę, w której na kartce- kwicie niemieckim- umieszczone są nazwiska Zaworski Tomasz- cieśla z Cielczy i murarz Bonczak Aleksander z Jarocina oraz data 30 maja 1942 roku.

Kolejne etapy rozbudowy i modernizacji szpitala przypadają na trudne lata powojenne. Okres 1946-1948 to budowa na tyłach Szpitala równolegle do istniejącej już bryły piętrowego budynku. Początkowo w budynku tym miały znajdować się mieszkania dla personelu. Jednakże potrzeba zwiększenia ilości łóżek zdecydowała o zmianie pierwotnego znaczenia obiektu. W budynku tym poza łóżkami dla pacjentów, oddziału intensywnego mieścił się oddział dziecięcy i zabiegowy gabinet laryngologiczny, a później również apteka szpitalna.

W latach 1959-1961, po powołaniu Powiatowego Komitetu Szpitala, dobudowane zostało skrzydło południowe. Efektem tego było kolejne zwiększenie liczby łóżek o 55. W związku z rozbudową Szpitala w późniejszym okresie zaistniała możliwość wygospodarowania w środkowej części budynku szybu i zainstalowania w nim windy.

W okresie od 1968- 1970 roku przystąpiono do remontu i modernizacji starej części budynku. Na drugim piętrze zlokalizowano oddział dziecięcy i laryngologiczny. Część laboratoryjną powiększono o punkt krwiodawstwa. W końcu lat 80-tych w budynku zlikwidowanego oddziału zakaźnego umieszczono część administracyjno- warsztatową.

Na początku lat 90-tych liczba łóżek szpitalnych wynosiła 194 plus 32 łóżeczka noworodkowe. Pacjentów i pacjentki leczono w oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, położniczym, ginekologicznym oraz anestyzjologii i intensywnej terapii. Działały pracownie: analityczna, radiologiczna, EKG, fizykoterapeutyczna, punkt krwiodawstwa i pracownia anatomopatologiczna. Dzięki zabiegom kolejnych dyrektorów pracownie te wyposażone były w nowoczesną na owe czasy aparaturę medyczną.

Przedstawiając kolejne dzieje szpitala w Jarocinie nie można pominąć ludzi, którzy go budowali i modernizowali. Trudno jest w krótkim wspomnieniu wymienić wszystkie osoby, które zapracowały na dobrą opinie szpitala. Na to, czym on jest dzisiaj, składa się wysiłek i trud kilku pokoleń. Lekarze, pielęgniarki, położne i pracownicy administracji i obsługi budowali dobre imię Szpitala przez dziesięciolecia. Od czasu zaborów, przez okres dwóch wojen, lata międzywojenne i jakże trudne lata odbudowy ojczyzny z wojennych zniszczeń, ludzie ci zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i w miarę istniejących możliwości podejmowali decyzje mające na względzie cel nadrzędny – dobro pacjenta.

W powojennej historii dyrektorzy: Jan Górski, Mieczysław Węclewicz, Józef Marciniak, Marian Twardowski, Stanisław Spychał kontynuowali działalność swych poprzedników. Zawsze oddani pacjentom pełniąc funkcje administracyjne byli przede wszystkim lekarzami niosącymi pomoc.

Modernizacja i rozbudowa

Problem rozbudowy i modernizacji szpitala zaistniał ponownie na początku lat 90-tych. Wtedy też pojawiły się dwie koncepcje rozwiązania istniejących problemów. Jedna dotyczyła budowy nowego obiektu, druga modernizacji i rozbudowy istniejącego. Jednak ciągłe niedofinansowanie służby zdrowia i rosnące zadłużenie spowodowały odrzucenie koncepcji budowy szpitala na rzecz jego modernizacji. Sytuacja służby zdrowia stawała się coraz bardziej trudna. Jarociński szpital nie spełniał wymogów wskazanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (ogólna ciasnota na oddziałach, brak niezbędnych pomieszczeń, nie spełniająca wymogów sanitarnych pralnia, kuchnia itp.). Po otrzymaniu wsparcia finansowego z funduszu inwestycyjnego Urzędu Wojewódzkiego pobudowano nową kotłownie, spalarnię odpadów, pralnię. Ponieważ fundusze uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego nie mogły być użyte np. na remont sal czy zakup sprzętu, tego typu wydatki szpital musiał pokrywać z bieżącej działalności

W roku 1991 rozpoczęto I etap rozbudowy Szpitala. Kolejno oddawano do użytku:

• 1991 rok – budynek anatomii, magazynu medycznego
• 1992 roku – budynek energetyczny z agregatorem prądotwórczym
• 1994 roku – kotłownię olejową
• 1995 roku – budynek spalarni odpadów
• 1996 roku – budynek pralni z barierą higieniczną
• 1997 roku – wykonano nowe ogrodzenie szpitala

W 1997 roku ówczesny dyrektor ZZOZ-u Stanisław Spychał zakończył budowę zaplecza szpitalnego. Pozostał do rozwiązania najtrudniejszy problem- doprowadzenie szpitalnej bazy lokalowej do obowiązujących norm ustawowych oraz znalezienie sposobu na poprawienie komunikacji wewnętrznej oraz doprowadzenie do spełnienia właściwych standardów części diagnostycznej i zabiegowej. A oczywiście najistotniejsze w tym wszystkim to znalezienie odpowiednich środków na zrealizowanie tych potrzeb. Brak realizacji w/w zadań stwarzał bowiem realne zagrożenie zamknięcia szpitala.

Kalendarium wydarzeń – dalsza modernizacja szpitala

Rok 2000

Rok 2000 to rok przełomu. Nadal ciężkie czasy dla jarocińskiej służby zdrowia, stale rosnące zadłużenie. Marian Skowron zostaje dyrektorem po rezygnacji Stanisława Spychały. Następnie władze nad Szpitalem przejmuje dyrektor Tomasz Paczkowski i jego z-ca dyrektor ds. lecznictwa Grzegorz Szymczak, którzy stają się nadzieją na działania pozwalające zmienić obecną sytuację. Gdyż ratunkiem dla szpitala było dopasowanie się do standardów i wymogów zawartych w rozporządzeniu ministerialnym, których termin upływał w 2008. Dla nowo wybranych dyrektorów nie było innej alternatywy jak znalezienie rozwiązania narosłych problemów. Ambicją nowego kierownictwa było stworzenie najlepszego szpitala w naszym rejonie.

W tym także roku w szpitalu wykonano remont oddziału Chirurgicznego Męskiego, zaadaptowano pomieszczenie po Laryngologii na oddział Chirurgi Żeńskiej a pomieszczenia gdzie mieściła się Chirurgia Żeńska na OIOM.

Rok 2001

Remont oddziału Położniczo-ginekologicznego i Noworodkowego oraz adaptacja pomieszczeń magazynowych na Rehabilitację i Archiwum.

Rok 2002 i 2003

Remont oddziału Internistycznego, adaptacja pomieszczeń po kuchni na szatnie personelu. Oddanie do użytku budynku hydroforni ze stacją uzdatniania wody oraz nowe laboratorium i aptekę szpitalną. Zakup ambulansu ratunkowego Mercedes.

Wyżej wymienione prace remontowo – modernizacyjne przeprowadzone na wszystkich oddziałach obejmowały podobny zakres:

częściową wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej z armaturą,
wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie nowych posadzek,
wymianę wykładzin podłogowych,
remonty łazienek,
licowanie ścian płytkami,
roboty malarskie

Dotychczas przeprowadzone prace remontowe finansowane były w większości ze środków Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Budynek hydroforni sfinansowany został z dotacji Ministerstwa Zdrowia i Starostwa natomiast prace termomodernizacyjne sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dotacji Starostwa Powiatowego.

Ponadto wyposażono oddziały w specjalistyczną aparaturę medyczną i sprzęt (ambulans, respirator, defibrylatory, kardiomonitory, aparaturę RTG, przyłóżkowy aparat ultrasonograficzny, łóżka rehabilitacyjne, porodowe, gastrofiberoskop, fiberoduodenskop, pompy infuzyjne i inne).

Rok 2004

Jarociński szpital świadczy usługi dla ponad 72 tysięcy mieszkańców powiatu jarocińskiego, hospitalizuje ponad 10 tysięcy pacjentów w ciągu roku. Posiada wyremontowane , w dobrym stanie technicznym sale chorych na wszystkich oddziałach szpitalnych. W dobrym stanie jest zaplecze techniczne: pralnia, kotłownia, ujęcie wody, podstawowe i rezerwowe zasilanie elektryczne. Uzupełnienia wymagają: zaplecze diagnostyczne, kompleks bloku operacyjnego, centralna sterylizatornia, szpitalny oddział ratunkowy, ciągi komunikacyjne. Brakuje również powierzchni szpitalnej, gdyż w obecnej bazie lokalowej z występującymi barierami architektonicznymi poprawa istniejącego stanu i dostosowanie do wymogów nie jest możliwe.

Powiat Jarociński składa wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego zaplecza o nowy blok diagnostyczno- zabiegowy. W zakres prac wchodzą prace budowlano- montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. Powstanie dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 2431,7 m2. Budynek będzie powiązany z obecną infrastrukturą za pośrednictwem węzła komunikacyjnego, łączącego różne poziomy przylegających budynków.

Dzięki staraniom władz samorządowych i dyrekcji szpitala- 13 października 2004 roku w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim zapadła decyzja o dofinansowaniu inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Za prawie 12 milionów złotych rozbudowany zostanie szpital w Jarocinie. Budżet powiatu jarocińskiego zaangażuje w to przedsięwzięcie kwotę blisko 1.800.000 zł.

Rok 2005

W dniu 18 maja 2005 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy rozbudowy i modernizacji szpitala. Projekt zakłada wybudowanie budynku diagnostyczno-zabiegowego, gdzie zostaną ulokowane: zespół izb przyjęć z gabinetami konsultacyjnymi, szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej opieki medycznej, dział diagnostyki obrazowej, blok operacyjny, zespół porodowy oraz centralna sterylizatornia. Powstanie dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 2.431,7 m2. W wyniku realizacji projektu kompleks szpitala w Jarocinie spełni standardy wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia .

16 września 2005 roku Jubileusz obchodyów100-lecia Szpitala. Przekazanie karetki Volkswagen Bus zasponsorowanej przez Alberta Ferstla na rzecz Lions Club Jarocin, którzy postanowili podarować karetkę szpitalowi.

Rok 2006

W maju 2006 roku Szpital uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001. W lipcu oddano do użytku nowe archiwum zakładu a w miesiącu listopadzie nowo wybudowany kompleks diagnostyczno-zabiegowy. W którym zlokalizowane zostały: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespół Izb Przyjęć z gabinetami konsultacyjnymi, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Dział Diagnostyki Obrazowej, Zespół Porodowy, Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia.

Rok 2007

Od stycznia do kwietnia dzięki dofinansowaniom ze środków PERON-u w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami ZZOZ w Jarocinie przeprowadził remont Działu Rehabilitacji. Zwiększono powierzchnię Działu Rehabilitacji o ponad 100 m2. Dodatkowo stworzono salę ćwiczeń, salę fizykoterapii, pomieszczenie dla personelu. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i zlikwidowano bariery architektoniczne- budując między innymi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W kwietniu uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy i przeniesiono oddział Anestyzjologii i Intensywnej terapii do nowego budynku.

W sierpniu nastąpiło Uroczyste zakończenie inwestycji „Modernizacja Szpitala”. Dzięki pomocy gmin Kotlin, Jaraczewo, Jarocin, Żerków oraz powiatu jarocińskiego został zakupiony laparoskop operacyjny. Gmina Jarocin oraz powiat jarociński przekazali pieniądze na zakup nowego Ambulansu sanitarnego „W-Fiat Ducato”, a powiat jarociński na nowy aparat RTG z ramieniem C.

We wrześniu nastąpiło oficjalne wręczenie certyfikatu ISO 9001:2001.

Rok 2008

24 kwietnia oficjalne otwarcie Działu Diagnostyki Obrazowej z nowoczesnym Tomografem, aparatem RTG i USG. O łącznej wartości zakupionego sprzętu na kwotę 2.9 mln.

W listopadzie uznanie w rankingu najlepszych Szpitali w Polsce. Remont i wyposażenie pomieszczeń po starym Pogotowiu Ratunkowym dla Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej. Uruchomienie pracowni Testów Wysiłkowych i zakup sprzętów- bieżni i holtera ćiśnieniowego o wartości 37.000,00zł.

Rok 2009

W styczniu Szpital składa wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie projektu- na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno- zabiegowym, będącego kontynuacją projektu „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie” zrealizowanego w latach 2004-2006. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i w dniu 22.05.20009 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie jako Beneficjent, reprezentowany przez Tomasza Paczkowskiego- Dyrektora ZZOZ w Jarocinie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 umowę o dofinansowanie projektu.

Powiat planuje przekształcenie Szpitala. Radni podjęli decyzje o likwidacji szpitala i przekształceniu w Spółkę prawa handlowego.

W grudniu Szpital zakupił wyposażenie i meble medyczne na łączną kwotę 235.000,00 zł oraz uruchomił Stacje uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni – koszt 35.000,00 zł

Rok 2010

Oficjalne oddanie do użytku Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni zakończyło kolejny etap podnoszenia standardu usług świadczonych przez jarociński szpital. W pustych od ponad trzech lat pomieszczeniach pojawił się nowoczesny sprzęt medyczny wart 3,6 mln zł. Większość środków – 2 mln 718 tys. zł udało się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uroczystość połączona była z oficjalnym przekazaniem wideoendoskopu zakupionego dla poradni endoskopowej w celu wykonywania badań gastroskopii i kolonoskopii. Jego zakup został współfinansowany przez samorząd powiatu jarocińskiego oraz gminy: Kotlin, Jaraczewo i Żerków.

W czerwcu Powiat Jarociński umową użyczenia przekazał Szpitalowi nowy ambulans ratunkowy- Volkswagen typu C wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Rok 2011

Rok obfitujący w zmiany organizacyjne i modernizacyjne a także personalne. Od stycznia Szpital rozpoczął intensywne przygotowania do uzyskania certyfikatu ISO. Audit odbył się w dwóch etapach. I etap 12.05.2011 polegał na ocenie dokumentacji systemowej zakładu, II etap 30 – 31.05.2011 polegał na szczegółowej ocenie całej działalności Szpitala. Uzyskanie certyfikatu ISO PN-EN 9001: 2009 potwierdza, że Nasz Szpital jest w gronie organizacji, dla których zadowolenie Pacjentów jest podstawowym sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. W miesiącu czerwcu zakupiono sprzęt na nowotworzony oddział Kardiologii oraz oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu za ok. 500 tys. złotych. W/w oddziały po zarejestrowaniu rozpoczęły działalność w miesiącu wrześniu. Od października rozszerzyliśmy działalność oddziału chirurgicznego o pododdział urologiczny. Także w miesiącu październiku, po gruntownym remoncie pomieszczeń pralni przeniesiono świadczenie usług w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do budynku E, ul. Szpitalna 1, w tymże budynku zaplanowano oddanie pomieszczeń na 15 poradni specjalistycznych, po uzyskaniu kontraktu z NFZ w roku 2012. Zmodernizowano pomieszczenia Fizykoterapii gdzie zaplanowano uruchomienie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej po uzyskaniu kontraktu z NFZ w roku 2012. 20 października 2011 ruszyła rozbudowa Szpitala zgodnie z wieloletnim planem modernizacyjny. W listopadzie zmodernizowano funkcjonujący SOR dostosowując pomieszczenia i sprzęt do uchwalonych nowych przepisów prawnych.

Szpital uczestniczył w programie profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego, w trybie ciągłym realizowany jest program Szpitale Przyjazne Kombatantom.

Rok 2012

Rok 2012 przyniósł wiele nowego dla Naszej Spółki. Rozpoczęły działalność nowe komórki organizacyjne w ramach umów z NFZ. Laboratorium analityczne oraz pracownia diagnostyki obrazowej ma nowy niższy cennik, przyjmuje pacjentów odpłatnie i w ramach umów z lekarzami rodzinnymi i specjalistami nieodpłatnie. Uczestniczymy czynnie w działaniach Powiatu w zakresie promocji zdrowia. Na oddziale położniczo ginekologicznym wprowadzono gaz rozweselający dla kobiet rodzących w Naszym Szpitalu. Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu zwiększa zakres operatywy. Duże zmiany dotyczą dostosowania podmiotu do ustawy z 14 czerwca 2011 r. o działalności leczniczej.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button