Punkt informacyjny
62 33 22 183
Przyjęcie do szpitala

 

1. Skierowanie do szpitala – w przyjęciach planowych. W przypadkach nagłych oraz stanu zagrożenia życia przyjęcia bez skierowania.
2. Dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 • Dowód tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) – w celu weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ przez pracownika Szpitala.

lub

 • Inne dowody potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:
  – raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej RMUA,
  – Legitymacja ubezpieczeniowa z numerem NIP i datą potwierdzoną przez płatnika,
  – Legitymacja Rencisty, Emeryta,
  – Dowód opłacenia składek z datą ostatniej składki nie dłuższą niż 60 dni od daty udzielenia świadczenia (ZUA, ZZA, ZCNA),
  – Decyzje Wójta, Burmistrza, Prezydenta potwierdzające prawo do świadczenia,
  – Dokument potwierdzający ubezpieczenie w rodzaju (I, AL, NA, PS, CU, ZA, UC, CH, EM) z numerem prawa lekarza, który wystawił dokument,
  – Dokument UE, kserokopia do pozostawienia w dokumentacji pacjenta – w celu dołączenia do rachunku,
  – Karta Polaka,

lub

 • Oświadczenie Pacjenta, według wzoru podanego przez pracownika Szpitala.

3. Dokumentacja z poprzednich pobytów w szpitalu – jeżeli taką pacjent posiada – także w przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków – zlecenie od lekarza, który przepisał dany lek.
4. Rzeczy osobiste jakie należy zabrać ze sobą do szpitala:

 • Pidżama, bielizna osobista, szlafrok, przybory toaletowe, kapcie.
 • Inne rzeczy, które można posiadać w oddziale.

5. Uwaga! Pacjenci mogą posiadać własne produkty spożywcze (z datą ważności do spożycia), produkty, które muszą być przechowywane w lodówce (przeznaczonej dla pacjentów) na oddziale należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem sali. Można zabrać własne sztućce i kubek.

 • Depozyt – Rzeczy osobiste oraz wartościowe pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego, który znajduje się w Izbie Przyjęć oraz w każdym Oddziale i odebrać przy wypisie ze szpitala. Za rzeczy wartościowe nieoddane do depozytu i pozostawione na Oddziale Szpital nie odpowiada.
 • Osoby odwiedzające – W każdym Oddziale wywieszony jest regulamin dla odwiedzających, który prosimy przestrzegać.

6. Informacja o przyjęciu na oddziały szpitala:
tel. kontaktowy: 62 33 22 183

 

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA CHORYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Ratunkowa Segregacja Medyczna- TRIAGE

 

 1. TRIAGE- to procedura medyczna dotycząca pacjentów, której celem jest określenie kolejności przyjęcia przez lekarza i udzielenie natychmiastowej pomocy pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pilniej jej potrzebującym.
 2. TRIAGE- pozwala na szybkie podzielenie pacjentów zgłaszających się do SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO na grupy:

WYMAGAJĄCYCH POMOCY NATYCHMIASTOWEJ

WYMAGAJĄCYCH POMOCY BARDZO PILNIE

WYMAGAJĄCYCH POMOCY PILNIE

MOGĄCYCH OCZEKIWAĆ NA POMOC KILKA GODZIN (POMOC ODROCZONA)

WYCZEKUJĄCYCH

 1. O kolejności przyjęcia pacjenta w SOR decyduje nie sposób dotarcia (samodzielnie, Zespół Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, lecz STAN PACJENTA.
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy służy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęcia leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oznacza to, iż pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • nie uzyska porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu,
 • recepty („bo lek mi się skończył, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
 • zwolnienia lekarskiego („bo w mojej przychodni są długie kolejki”),
 • w SOR nie zmienią Ci opatrunku, nie zdejmą szwów, nie wykonają iniekcji,
 • oraz inne niewymienione przypadki, gdzie nie istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób zgłaszających się do SOR

OPRACOWANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R.

 

Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim do podstawowej opieki zdrowotnej

 • 42a ust. 4 Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być na podstawie § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1)  w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta

2) na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego , natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

4.W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na Karcie wstępnej oceny stanu pacjenta- Triage, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

 1. Kopię karty wstępnej oceny stanu pacjenta- Triage, o której mowa w pkt. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.- pacjent przekazuje  kartę lekarzowi POZ.
 2. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 3. Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Źródło: wyciąg z regulaminu organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz. 1213)

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział, skierowaniu do innego oddziału bądź odmowie przyjęcia

 

 • 42b Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o: 1) przyjęciu pacjenta na oddział, 2) skierowaniu pacjenta do innych oddziałów, 3) odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – wynosi 360 minut”

Decyzja o odmowie hospitalizacji o której mowa  w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego podejmowana jest przez lekarza prowadzącego niezwłocznie po stwierdzeniu braku wskazań do dalszej hospitalizacji.                                        

Źródło: wyciąg z regulaminu organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz. 1213)

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button