Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Fundusze europejskie

W latach 2016-2023 braliśmy udział w Projekcie realizowanym przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego pn.:

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

 Cele projektu:

Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

Planowane efekty:

53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

 


 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Projekt pn. „Poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego”

Dnia 28 czerwca 2023 roku Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego” z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitala tj. dwa aparaty do znieczulania pacjentów, dwa stoły operacyjne w tym jeden ortopedyczny, platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń, ultrasonograf, laser chirurgiczny, bronchofiberoskop z platformą medyczną, napędy ortopedyczne, tor wizyjny, videogastroskop i videokolonoskop.

Wartość całkowita projektu wyniosła 1 779 130,80 PLN, natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 511 999,80 PLN. Wkład własny Beneficjenta na poziomie 266 823,50 PLN został sfinansowany przez Powiat Jarociński. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu szpitala.

Cel projektu to poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny.

Projekt zakończył się 29.12.2023 r.
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR”

Działanie 11.2 „WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W OBSZARZE ZDROWIA (REACT-EU)”

Projekt pn. ” Sprzętowe doposażenie naprawcze  skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie”

Dnia 22 marca 2023 roku Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sprzętowe doposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie” z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitala tj. aparat RTG z ramieniem C, zestaw endoskopowy, aparat elektrochirurgiczny, sterylizatory, tor wizyjny do laparoskopii, morcelator i histeroskop.

Wartość całkowita projektu wyniosła 2 036 286,83 PLN, natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 679 939,98 PLN. Wkład własny Beneficjenta na poziomie 296 460,00 PLN został sfinansowany przez Powiat Jarociński. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu szpitala.

Celem projektu jest wsparcie działań naprawczych wobec skutków epidemii COVID-19 dla działalności szpitala.

Projekt zakończył się 27.07.2023 r.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

Poddziałanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

15 września 2020 r. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Szpitalem Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu pt. „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie” nr RPWP.09.02.01-30-0039/17-00.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby utworzenia Poradni Lekarza Rodzinnego oraz modernizacji i zwiększenia zakresu realizowanych świadczeń w istniejącym Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem łóżek paliatywnych oraz Oddziale Dziecięcym. Dodatkowo, w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego, wydzielony zostanie Punkt Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego.

W wyniku projektu nastąpi również zagospodarowanie ok. 250m2 terenu zielonego (na terenie Szpitala) poprzez instalację punktów aktywnej rehabilitacji wielopokoleniowej na otwartym powietrzu przyjaznych osobom z dysfunkcjami zarówno dorosłym jak i dzieciom, która umożliwi rozszerzenie prowadzonej dotąd terapii o zajęcia ruchowe, pozytywnie wpływając na integrację międzypokoleniową, stanowiąc swego rodzaju centrum aktywności międzypokoleniowej.

Projekt realizuje następujące cele:

-utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do świadczeń zdrowotnych wykonywanych na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Jarocinie,

-poprawa jakości świadczonych usług poprzez poprawę komfortu pobytu pacjenta oraz wzrost zakresu świadczeń o wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz zajęcia usprawniające dla dzieci i seniorów,

-zwiększenie zakresu i kompleksowości świadczonych usług poprzez utworzenie Poradni Lekarza Rodzinnego – pierwszego kontaktu (w tym Punktu Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego).

Wartość całkowita projektu wyniosła 15 282 311,99 PLN  PLN, natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 7 888 913,44 PLN. Wkład własny Beneficjenta na poziomie 1 376 294,21 PLN oraz część kosztów niekwalifikowalnych zostały sfinansowane przez Powiat Jarociński. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu szpitala.

Projekt zakończono w listopadzie 2023 r.

W grudniu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia został wybrany Wykonawca firma Grupa Szymbud Sp. z o.o. Sp.J. z siedzibą w Kłomnicach, z którym 15.04.2021 r. została podpisana umowa o wykonanie zamówienia.

W styczniu 2022 r. zakończył się I etap realizacji inwestycji – prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W marcu 2022 r. rozpoczął się II etap realizacji inwestycji – roboty budowlane.

Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w czerwcu 2023 roku, a oddział Chorób Wewnętrznych i Dziecięcy rozpoczęły funkcjonowanie w nowej lokalizacji  w III i IV kwartale 2023 roku.

 

 


 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.3 – „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”
Konkurs 03/V/2008 – „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym. Liczba zakupionych urządzeń medycznych to 113 sztuk / 104 szt. na blok operacyjny oraz 9 szt. centralna sterylizatornia /. Będą to m.in.: stoły operacyjne, kolumny anestezjologiczne, lampy bezcieniowe, lancetron argonowy, dermatom, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, myjnia-dezynfektor, myjnia ultradźwiękowa, sterylizator parowy, sterylizator plazmowy.

Realizacja projektu rozwiąże kompleksowo problem braku posiadania bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni o wymaganych prawem standardzie.

Głównym celem projektu jest konieczność zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa oraz właściwych warunków podczas pobytu w szpitalu.

Przewidywana wartość projektu 3 624 909,51 zł, z czego 2 718 682,13 zł wyniesie dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych ( wartości projektu ). Pozostałe 25% to środki własne Beneficjenta w kwocie 906 227,38 zł.

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej 30.06.2009 r.

22.05.2009 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie jako Beneficjent, reprezentowany przez Tomasza Paczkowskiego _ Dyrektora ZZOZ w Jarocinie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Marka Stawujaka _ Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie projektu.

Informujemy o zakończeniu realizacji Projektu pt.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie”. Całkowita wartość Projektu wyniosła 3.879.727,83 zł z czego 2.718.682,13 zł wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

15 lutego 2010 odbyło się uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni wyposażonych w nowoczesny sprzęt dzięki pozyskanym środkom.

 


 

Działanie 12.1: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Tytuł Projektu: „Podniesienie poziomu ratownictwa medycznego poprzez wymianę ambulansu wraz z wyposażeniem przez ZZOZ w Jarocinie”

Całkowita wartość projektu: 422.295,72 zł,
w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego: 63.479,17 zł
w tym wydatki niekwalifikowalne _ 158,60 zł (promocja projektu środki własne).
Wartość dofinansowania: 358.816,55 zł (85%)

24 czerwca 2010 r. Powiat Jarociński podpisał umowę z firmą AMZ-KUTNO sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wykonawca tego zamówienia wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego.

Nowy ambulans to Volkswagen Crafter/AMZKUTNO typ 2EKE2/SC wyprodukowany w 2010 roku, który umową użyczenia zostanie przekazany dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

Od września 2010 r. Szpital użytkuje nowy ambulans.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button