Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Kierownik Oddziału: lek. Zuzanna Piłkowska
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: piel. Mirosława Świerczyna
tel. kontaktowy: 62 33 22 165
e-mail: ratownictwo@szpitaljarocin.pl

Informacje o stanie zdrowia Pacjentów przebywających na oddziale udzielane są przez Kierownika oddziału lub przez lekarza dyżurnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń medycznych pacjentom w razie wypadków, urazów, zatruć, stanów zagrożenia życia oraz nagłych zachorowań opierając się na Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Spełnia również wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczące SOR. Jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający na szybką diagnostykę i podjęcie specjalistycznego leczenia.

Od 2011 roku posiadamy akredytację do szkolenia lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej.

 

Dla utrzymania bezpieczeństwa Pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i możliwie skrócenia czasu Państwa oczekiwania na przyjęcie, Szpital Powiatowy w Jarocinie wprowadził stosowany w ratownictwie medycznym europejski system TRIAGE.

Polega on na tym, że po przybyciu Pacjenta na oddział jest on wstępnie badany przez wyspecjalizowany personel medyczny, po czym, w zależności od ciężkości  zachorowania  określonego na podstawie wywiad, badania podstawowych parametrów życiowych oraz określenia skali bólu, zostaniecie Państwo przydzielenia do odpowiedniej grupy, oznaczonej jednym z pięciu kolorów. Według tego koloru możecie państwo oszacować  czas oczekiwania na przyjęcie przez dyżurnego lekarza  SOR.

O kolejności Państwa przyjęcia będzie informował personel medyczny.

Pragniemy zaznaczyć, iż właściwa kwalifikacja i określenie priorytetowych Pacjentów ma na celu jak najszybsze udzielenie pomocy Pacjentom, którzy jej wymagają w trybie pilnym i jednocześnie aby osoby nie znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nie opóźniały diagnostyki i procedur ratunkowych dla pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Informujemy, iż w dowolnym czasie przebywania w SOR, każdy z Pacjentów może zostać przeniesiony ze wstępnego nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego.

Prosimy o przestrzeganie ustalonego porządku.

Dzięki temu będziemy mogli skutecznie nieść Państwu pomoc.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dz.U.11.237.1420 –  z dnia 08 listopada 2011r. wydany na podstawie Ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym  z dnia 8 września 2006r.(Dz. U. Z.2013r poz. 757 i 1245)

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA CHORYCH
W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Ratunkowa Segregacja Medyczna

TRIAGE

 

 1. TRIAGE- to procedura medyczna dotycząca pacjentów, której celem jest określenie kolejności przyjęcia przez lekarza i udzielenie natychmiastowej pomocy pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pilniej jej potrzebującym.
 2. TRIAGE- pozwala na szybkie podzielenie pacjentów zgłaszających się do SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO na grupy:

WYMAGAJĄCYCH POMOCY NATYCHMIASTOWEJ

WYMAGAJĄCYCH POMOCY BARDZO PILNIE

WYMAGAJĄCYCH POMOCY PILNIE

MOGĄCYCH OCZEKIWAĆ NA POMOC KILKA GODZIN (POMOC ODROCZONA)

WYCZEKUJĄCYCH

 1. O kolejności przyjęcia pacjenta w SOR decyduje nie sposób dotarcia (samodzielnie, Zespół Ratownictwa Medycznego, Transport Sanitarny, lecz STAN PACJENTA.
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy służy do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęcia leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oznacza to, iż pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • nie uzyska porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu,
 • recepty („bo lek mi się skończył, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
 • zwolnienia lekarskiego („bo w mojej przychodni są długie kolejki”),
 • w SOR nie zmienią Ci opatrunku, nie zdejmą szwów, nie wykonają iniekcji,
 • oraz inne niewymienione przypadki, gdzie nie istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób zgłaszających się do SOR

OPRACOWANE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R.

 

Zasady kierowania osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone
kolorem zielonym lub niebieskim do podstawowej opieki zdrowotnej

 • 42a ust. 4 Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być na podstawie § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1)  w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta

2) na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego , natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

4.W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na Karcie wstępnej oceny stanu pacjenta- Triage, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

 1. Kopię karty wstępnej oceny stanu pacjenta- Triage, o której mowa w pkt. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.- pacjent przekazuje  kartę lekarzowi POZ.
 2. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 3. Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Źródło: wyciąg z regulaminu organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz. 1213)

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział, skierowaniu do innego oddziału bądź odmowie przyjęcia

 

 • 42b Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o: 1) przyjęciu pacjenta na oddział, 2) skierowaniu pacjenta do innych oddziałów, 3) odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – wynosi 360 minut”

Decyzja o odmowie hospitalizacji o której mowa  w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213) podejmowana jest przez lekarza prowadzącego niezwłocznie po stwierdzeniu braku wskazań do dalszej hospitalizacji.                                        

Źródło: wyciąg z regulaminu organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Jarocinie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U poz. 1213)

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button