Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Zespół ds. Etyki

Informujemy, że został powołany zarządzeniem Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Zespół ds. Etyki.

Zespół ds. Etyki w składzie:
• Kierownik Bloku Operacyjnego lek. Bartosz Strzelecki- przewodniczący zespołu
• Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta- mgr Renata Wojtczak- członek zespołu
• Izabela Szargan – Członek ds. Etyki
• Pielęgniarka Oddziału Chirurgii Ogólnej- mgr Agata Wojciechowska- członek zespołu

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:
1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
4. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
5. Reagowanie na zgłaszanie przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.
6. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta oraz Pełnomocnikiem ds. Kombatantów.
7. Zapoznanie ze zgłaszaną skargą natury etycznej, dokładne jej rozpatrzenie oraz zaproponowanie rozwiązania osobie, która zwróciła się z problemem.

Skargi natury etycznej możecie Państwo zgłaszać pisemnie do Sekretariatu Prezesa Zarządu lub Dyrektora ds. Medycznych w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button