Punkt informacyjny
62 33 22 183
Jest akceptacja wojewody
28.08.2018

Szpital w Jarocinie ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Warunkiem było uzyskanie pozytywnej oceny od wojewody Wielkopolski i ten taką wystawił.

27 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia [IOWISZ] – (Dz.U. z 2016 r., poz. 1539) oraz  uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ jest fundamentem   wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie jest  wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia.System pozwala  też  dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.- czytamy na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W praktyce oznacza to, że wszystkie projekty w ochronie zdrowia, na które pieniądze daje Unia Europejska  muszą mieć pozytywną opinię  Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Ten system ma za zadanie poprawić efektywność wydawania unijnych środków i sprawdzić, czy inwestycja jest zgodna w tym przypadku z mapami potrzeb zdrowotnych. Krótko  mówiąc- czy jest zasadna.

Pozytywna opinia Pana wojewody była naszej placówce niezbędna do podjęcia dalszych działań związanych z planami rewitalizacji. I jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy akceptację i przyzwolenie ze strony województwa na kontynuowanie naszych planów. Przypomnę, że szpital złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o wydanie opinii o celowości inwestycji. – wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi szpitalowi perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

 

 

 

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button