Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Fundusze europejskie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11 „INSTRUMENT REACT-EU EFRR”

Działanie 11.2 „WSPIERANIE KRYZYSOWYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W OBSZARZE ZDROWIA (REACT-EU)”

Projekt pn. ” Sprzętowe doposażenie naprawcze  skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie”

Dnia 22 marca 2023 roku Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sprzętowe doposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie” z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.  Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitala tj. aparat RTG z ramieniem C, zestaw endoskopowy, aparat elektrochirurgiczny, sterylizatory, tor wizyjny do laparoskopii, morcelator i histeroskop.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.976.400,00 PLN, z czego 85% kosztów pokryje dotacja z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.679.940,00 PLN, a pozostałe koszty zostaną sfinansowane przy współudziale środków finansowych Powiatu Jarocińskiego.

Celem projektu jest wsparcie działań naprawczych wobec skutków epidemii COVID-19 dla działalności szpitala.

Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowany został na drugą połowę 2023 roku.

W pierwszym kwartale 2023 roku rozpoczęte zostały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę poszczególnych sprzętów.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

Poddziałanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

15 września 2020 r. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Szpitalem Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu pt. „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie” nr RPWP.09.02.01-30-0039/17-00.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby utworzenia Poradni Lekarza Rodzinnego oraz modernizacji i zwiększenia zakresu realizowanych świadczeń w istniejącym Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem łóżek paliatywnych oraz Oddziale Dziecięcym. Dodatkowo, w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego, wydzielony zostanie Punkt Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego.

W wyniku projektu nastąpi również zagospodarowanie ok. 250m2 terenu zielonego (na terenie Szpitala) poprzez instalację punktów aktywnej rehabilitacji wielopokoleniowej na otwartym powietrzu przyjaznych osobom z dysfunkcjami zarówno dorosłym jak i dzieciom, która umożliwi rozszerzenie prowadzonej dotąd terapii o zajęcia ruchowe, pozytywnie wpływając na integrację międzypokoleniową, stanowiąc swego rodzaju centrum aktywności międzypokoleniowej.

Projekt realizuje następujące cele:

-utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do świadczeń zdrowotnych wykonywanych na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Jarocinie,

-poprawa jakości świadczonych usług poprzez poprawę komfortu pobytu pacjenta oraz wzrost zakresu świadczeń o wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz zajęcia usprawniające dla dzieci i seniorów,

-zwiększenie zakresu i kompleksowości świadczonych usług poprzez utworzenie Poradni Lekarza Rodzinnego – pierwszego kontaktu (w tym Punktu Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego).

 

Szpital w Jarocinie jako beneficjent programu otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.093.291,06 zł brutto, wkład własny 1.428.227,84 zł brutto, całkowity koszt projektu 9.521.518,90 zł brutto 

Termin zakończenia projektu planowany jest na czerwiec 2023 r.

 

W grudniu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację inwestycji.
W wyniku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia został wybrany Wykonawca firma Grupa Szymbud Sp. z o.o. Sp.J. z siedzibą w Kłomnicach, z którym 15.04.2021 r. została podpisana umowa o wykonanie zamówienia.
W styczniu 2022 r. zakończył się I etap realizacji inwestycji – prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W marcu 2022 r. rozpoczął się II etap realizacji inwestycji – roboty budowlane.

 


 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.3 – „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”
Konkurs 03/V/2008 – „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym. Liczba zakupionych urządzeń medycznych to 113 sztuk / 104 szt. na blok operacyjny oraz 9 szt. centralna sterylizatornia /. Będą to m.in.: stoły operacyjne, kolumny anestezjologiczne, lampy bezcieniowe, lancetron argonowy, dermatom, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, myjnia-dezynfektor, myjnia ultradźwiękowa, sterylizator parowy, sterylizator plazmowy.

Realizacja projektu rozwiąże kompleksowo problem braku posiadania bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni o wymaganych prawem standardzie.

Głównym celem projektu jest konieczność zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa oraz właściwych warunków podczas pobytu w szpitalu.

Przewidywana wartość projektu 3 624 909,51 zł, z czego 2 718 682,13 zł wyniesie dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych ( wartości projektu ). Pozostałe 25% to środki własne Beneficjenta w kwocie 906 227,38 zł.

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej 30.06.2009 r.

22.05.2009 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie jako Beneficjent, reprezentowany przez Tomasza Paczkowskiego _ Dyrektora ZZOZ w Jarocinie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Marka Stawujaka _ Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie projektu.

Informujemy o zakończeniu realizacji Projektu pt.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie”. Całkowita wartość Projektu wyniosła 3.879.727,83 zł z czego 2.718.682,13 zł wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

15 lutego 2010 odbyło się uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni wyposażonych w nowoczesny sprzęt dzięki pozyskanym środkom.

 


 

Działanie 12.1: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Tytuł Projektu: „Podniesienie poziomu ratownictwa medycznego poprzez wymianę ambulansu wraz z wyposażeniem przez ZZOZ w Jarocinie”

Całkowita wartość projektu: 422.295,72 zł,
w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego: 63.479,17 zł
w tym wydatki niekwalifikowalne _ 158,60 zł (promocja projektu środki własne).
Wartość dofinansowania: 358.816,55 zł (85%)

24 czerwca 2010 r. Powiat Jarociński podpisał umowę z firmą AMZ-KUTNO sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wykonawca tego zamówienia wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego.

Nowy ambulans to Volkswagen Crafter/AMZKUTNO typ 2EKE2/SC wyprodukowany w 2010 roku, który umową użyczenia zostanie przekazany dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

Od września 2010 r. Szpital użytkuje nowy ambulans.

Call Now Button