Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Fundusze europejskie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

Poddziałanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”

15 września 2020 r. została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Szpitalem Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu pt. „Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego szpitala w Jarocinie” nr RPWP.09.02.01-30-0039/17-00.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie na potrzeby utworzenia Poradni Lekarza Rodzinnego oraz modernizacji i zwiększenia zakresu realizowanych świadczeń w istniejącym Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem łóżek paliatywnych oraz Oddziale Dziecięcym. Dodatkowo, w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego, wydzielony zostanie Punkt Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego.

W wyniku projektu nastąpi również zagospodarowanie ok. 250m2 terenu zielonego (na terenie Szpitala) poprzez instalację punktów aktywnej rehabilitacji wielopokoleniowej na otwartym powietrzu przyjaznych osobom z dysfunkcjami zarówno dorosłym jak i dzieciom, która umożliwi rozszerzenie prowadzonej dotąd terapii o zajęcia ruchowe, pozytywnie wpływając na integrację międzypokoleniową, stanowiąc swego rodzaju centrum aktywności międzypokoleniowej.

Projekt realizuje następujące cele:

-utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do świadczeń zdrowotnych wykonywanych na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Jarocinie,

-poprawa jakości świadczonych usług poprzez poprawę komfortu pobytu pacjenta oraz wzrost zakresu świadczeń o wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz zajęcia usprawniające dla dzieci i seniorów,

-zwiększenie zakresu i kompleksowości świadczonych usług poprzez utworzenie Poradni Lekarza Rodzinnego – pierwszego kontaktu (w tym Punktu Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego).

 

Szpital w Jarocinie jako beneficjent programu otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.093.291,06 zł brutto, wkład własny 1.428.227,84 zł brutto, całkowity koszt projektu 9.521.518,90 zł brutto 

Termin zakończenia projektu planowany jest na czerwiec 2023 r.

 

 


 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.3 – „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”
Konkurs 03/V/2008 – „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym. Liczba zakupionych urządzeń medycznych to 113 sztuk / 104 szt. na blok operacyjny oraz 9 szt. centralna sterylizatornia /. Będą to m.in.: stoły operacyjne, kolumny anestezjologiczne, lampy bezcieniowe, lancetron argonowy, dermatom, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, respiratory, defibrylatory, myjnia-dezynfektor, myjnia ultradźwiękowa, sterylizator parowy, sterylizator plazmowy.

Realizacja projektu rozwiąże kompleksowo problem braku posiadania bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni o wymaganych prawem standardzie.

Głównym celem projektu jest konieczność zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa oraz właściwych warunków podczas pobytu w szpitalu.

Przewidywana wartość projektu 3 624 909,51 zł, z czego 2 718 682,13 zł wyniesie dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych ( wartości projektu ). Pozostałe 25% to środki własne Beneficjenta w kwocie 906 227,38 zł.

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej 30.06.2009 r.

22.05.2009 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie jako Beneficjent, reprezentowany przez Tomasza Paczkowskiego _ Dyrektora ZZOZ w Jarocinie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: Marka Stawujaka _ Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę o dofinansowanie projektu.

Informujemy o zakończeniu realizacji Projektu pt.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZZOZ w Jarocinie”. Całkowita wartość Projektu wyniosła 3.879.727,83 zł z czego 2.718.682,13 zł wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

15 lutego 2010 odbyło się uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni wyposażonych w nowoczesny sprzęt dzięki pozyskanym środkom.

 


 

Działanie 12.1: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Tytuł Projektu: „Podniesienie poziomu ratownictwa medycznego poprzez wymianę ambulansu wraz z wyposażeniem przez ZZOZ w Jarocinie”

Całkowita wartość projektu: 422.295,72 zł,
w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego: 63.479,17 zł
w tym wydatki niekwalifikowalne _ 158,60 zł (promocja projektu środki własne).
Wartość dofinansowania: 358.816,55 zł (85%)

24 czerwca 2010 r. Powiat Jarociński podpisał umowę z firmą AMZ-KUTNO sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wykonawca tego zamówienia wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego.

Nowy ambulans to Volkswagen Crafter/AMZKUTNO typ 2EKE2/SC wyprodukowany w 2010 roku, który umową użyczenia zostanie przekazany dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.

Od września 2010 r. Szpital użytkuje nowy ambulans.

Call Now Button