Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Oddział Chorób Wewnętrznych z Łóżkami Kardiologicznymi

 

Kierownik Oddziału: Prof. UMP dr hab. n. med. Jacek Piątek
Pielęgniarka Oddziałowa: Marta Bierła

tel. kontaktowy: 62 33 22 105
e-mail: interna@szpitaljarocin.pl


Informacji o stanie zdrowia Pacjentów przebywających na oddziale udziela:
od poniedziałku do piątku lekarz oddziału w godz. 10:00 – 11:00 tel. 663 901 937
w soboty i niedziele lekarz dyżurny w godz. 12:00 – 13:00 tel. 663 901 937

UWAGA! Informacje będą udzielane wyłącznie osobom upoważnionym przez Pacjenta.


 

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób wewnętrznych, w szczególności leczeniem chorób układu oddechowego, pokarmowego, krążenia a także chorób neurologicznych.

Przyjęcia realizowane są na podstawie aktualnego skierowania zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie planowym i całodobowo
w trybie nagłym.

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską przez wszystkie dni tygodnia.

Oddział dysponuje bazą 50 łóżek, w tym łóżkami intensywnej opieki medycznej i intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Sale intensywnej opieki medycznej i intensywnego nadzoru kardiologicznego są nowocześnie wyposażone. Oddział posiada własną aparaturę diagnostyczną – elektrokardiografy, echokardiografy, ultrasonograf, zestawy do badania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, zestawy do wykonywania prób wysiłkowych.

Badania wykonują lekarze zatrudni w oddziale. Ponadto oddział posiada stały dostęp do pracowni diagnostycznych Szpitala

Oddział ma akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.

 

Zakres usług medycznych świadczonych w oddziale chorób wewnętrznych z łóżkami kardiologicznymi

 • Obrzęk płuc
 • Choroba wieńcowa; stabilna, niestabilna, zawał serca i jego powikłania
 • Niewydolność serca (ostra i przewlekła)
 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne
 • Zaburzenia rytmu i przewodzenia
 • Nadciśnienie płucne
 • Wady serca nabyte
 • Zatorowość płucna
 • Przewlekła obturacyjna choroba
 • Astma oskrzelowa
 • Zapalenia płuc i opłucnej
 • Cukrzyca typu 1
 • Cukrzyca typu 2
 • Powikłania cukrzycy
 • Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy
 • Choroby żołądka (choroba wrzodowa, dyspepsja niewrzodowa, zapalenie, nowotwory, zespoły poresekcyjne)
 • Choroby wątroby (uszkodzenia toksyczne i polekowe, zapalenie przewlekłe, marskość i jej następstwa, nadciśnienie wtórne, puchlina brzuszna, encefalopatia wątrobowa), nowotwory
 • Postępowanie zachowawcze w krwawieniach z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Ostra i przewlekła niewydolność nerek
 • Leczenie farmakologiczne zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej w chorobach nerek
 • Zakażenia układu moczowego
 • Niedokrwistości
 • Gorączka o nieustalonej przyczynie
 • Choroby naczyniowe układu nerowoego (TIA, udar niedokrwienny, encefalopatia nadciśnieniowa)
 • Bóle głowy (objawowe i samoistne)
 • Utraty przytomności różnicowanie
Call Now Button