Punkt informacyjny / Rejestracja
62 33 22 183 62 33 22 161
Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
17.08.2017

W tym roku Parlament wprowadził zmiany w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Wprowadzone w życie  rozwiązania mają za zadanie wzmocnić  prawa osób hospitalizowanych, zapewnić ochronę danych osobowych oraz  informacji o stanie ich  zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej, a także określają zasady dostępu do takiej dokumentacji. I do przestrzegania tych zasad jest również zobowiązany Szpital Powiatowy w Jarocinie.

Najistotniejszą zmianą jest zapewnienie każdemu pacjentowi prawa do leczenia bez bólu. Tutaj muszą być zastosowane zasady związane z aktualną wiedzą medyczną, która pozwoli na jak  największe złagodzenie cierpienia chorych bez względu na źródło pochodzenia bólu. 

Ponadto pacjent może teraz  m.in. uzyskać informację na temat stanu  swojego zdrowia, proponowanych metod leczenia  i diagnostyki, wynikach leczenia oraz rokowaniach  nie tylko od lekarza, ale również od ratownika medycznego czy pielęgniarki. Przepisy doprecyzowały również obecność osoby bliskiej podczas wykonywania świadczeń medycznych.

To tylko niektóre ze zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy. Szpital jako instytucja świadcząca usługi zdrowotne ma swoje prawa i obowiązki, których musi bezwzględnie przestrzegać. Obowiązki i prawa  mają również pacjenci. Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej lub ustnej. Osoba przyjmująca zażalenie sporządza regulaminowy protokół i nadawany jest bieg sprawie. – wyjaśnia Leszek Mazurek,prezes szpitala.

Na plus dla pacjentów można też zaliczyć obniżenie opłat za wykonanie kopii dokumentacji medycznej jak i dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, która ma może być zniszczona zgodnie z prawem po upływie 20 lat.W tym przypadku kartoteka przeznaczona do utylizacji  może być wydana pacjentowi, jego ustawowemu  przedstawicielowi lub osobie, która ma upoważnienie chorego.

 

 

Zarządzenie w celu uregulowania zasad związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej , odpłatnością i miejscem jej wydawania w Szpitalu Powiatowym Jarocinie  :                                                                                              

    §1

 

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2     Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli

2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

2b)   upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów

zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. 
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt.6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

6.Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

 • imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
 • sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
 • zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
 • imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
 • imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
 • datę udostępnienia dokumentacji medycznej.
 1. Dokumentację medyczna udostępnia się na pisemny wniosek osoby uprawnionej do jej otrzymania                                   

 

 • 2

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt. 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

 

 

Pacjent ma obowiązek:

1) Posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość .

2) Poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową , która jest przyczyną hospitalizacji. W przypadku gdy pacjent posiada własne leki , obowiązany jest po konsultacji z lekarzem do przekazania ich pielęgniarce. Przy wypisie leki zostaną oddane pacjentowi.

3) Pacjent jest obowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia .

4) Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

5) Pacjent ponosi odpowiedzialność  za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu szpitalnego.

6) Stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy , pielęgniarek i innego personelu medycznego:

 • stosować się do zalecanej diety,
 • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
 • przebywać  w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich , zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 • Przestrzegać ciszy nocnej od 22.: 00 – 06.: 00,
 • każdorazowo zgłaszać  pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału ,
 • nie  manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych ,elektrycznych , wentylacyjnych i grzewczych,
 • szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest zobowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
 • utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 • przestrzegać zakazu  palenia wyrobów tytoniowych  i spożywania napojów alkoholowych
 • przechowywać produkty łatwo psujące w lodówce znajdującej się na oddziale po uprzednim opisaniu .

1) Korzystanie  przez pacjentów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.

2) Pacjent ma możliwość oddania do depozytu szpitalnego rzeczy wartościowe ( pieniądze  biżuterie itp.) w przypadku nie oddania  przez  pacjenta  do depozytu rzeczy wartościowych Szpital nie ponosi odpowiedzialności .

Pasek narzędzi dostępności

Call Now Button