Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zespół ds. Etyki

 

Informujemy, że został powołany zarządzeniem Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Zespól ds. Etyki.

Zespół ds. Etyki w składzie:

  • Kierownik oddz. A i I T Specjalista Anestezjolog Piotr Pardej  – przewodniczący zespołu
  • Psycholog szpitalny – mg Wanda Białas –członek zespołu
  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta mgr Elżbieta Wasielak – członek zespołu

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

  1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie  z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.
  3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
  4. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
  5. Reagowanie na zgłaszane przypadki i nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.
  6. Współpraca z Pełnomocnikiem Praw Pacjenta i Kombatantów.
  7. Wysłuchanie zgłaszanej skargi natury etycznej, dokładne jej rozpatrzenie oraz zaproponowanie rozwiązania osobie, która zwróciła się z problemem.

Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pacjent pracownik.

W przypadkach skarg natury etycznej, możecie Państwo zgłaszać do Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki w środy od godz. 12.00 do godz. 13.00, nr tel. 62 33 22 131 lub zgłoszenie pisemne do Sekretariatu Prezesa Zarządu lub Kierownika Medycznego w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego.

Call Now Button