Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Zespół ds. Etyki

 

W Szpitalu Powiatowym w Jarocinie zarządzeniem Prezesa Szpitala został powołany Zespół ds. Etyki.

Zespół ds. Etyki w składzie:

  • Kierownik oddz. A i IT dr n. med. Maciej Naskręt – Przewodniczący
  • Pełnomocnik Praw Pacjenta i  Kombatantów Szpitala    spec. piel. anest. Ewa Nadobna-  członek zespołu
  • Psycholog szpitalny – mg Wanda Białas –członek zespołu

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

  1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie  z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta.

  1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
  2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.
  3. Reagowanie na zgłaszane przypadki i nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej.
  4. Współpraca z Pełnomocnikiem Praw Pacjenta i Kombatantów
  5. Powołanie eksperta – rozwiązywanie konfliktów między personalnych (skład zespołu uzależniony od danego problemu)

Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji osoba wykonująca zawód medyczny oraz relacji pomiędzy pacjent pracownik.

W przypadkach skarg natury etycznej, możecie Państwo zgłaszać do Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki w poniedziałek, nr tel.62 33 22 131  lub 62 33 22 175 lub zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu Etycznego lub email: sekretariat@szpitaljarocin.pl

Call Now Button