Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Regulamin odwiedzin pacjentów PL/UA
5.05.2022

ZARZĄDZENIE nr 17/2022

Zarządu Szpital Powiatowego w Jarocinie

w sprawie  wprowadzenie zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.

Z uwagi na  trwający stan zagrożenia epidemicznego  COVID -19 odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się wg następujących zasad:

§ 1

ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo tylko 1 osoby, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. 
 2. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie  i są zalecane od godz. 14:00 do 17:00.  Odwiedziny odbywają się we wszystkich oddziałach szpitalnych.         
 3. W sytuacjach szczególnych po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.

§ 2

ORGANIZACJA ODWIEDZIN

 1. Osoba odwiedzająca wchodząc do szpitala ma obowiązek :

– stosować maseczkę  zasłaniającą  usta i nos przez cały czas  przebywania na terenie podmiotu leczniczego, 
– odwiedzający muszą umyć ręce wodą z mydłem  lub zastosować dezynfekcję rąk niezwłocznie po wejściu  do podmiotu leczniczego,
– przed wykonaniem  jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych  przy odwiedzanym pacjencie, osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie musi umyć i zdezynfekować ręce.
– siadanie tylko na krzesłach dostępnych na salach chorych (nie dopuszcza się siadanie na łóżku pacjenta).     

 1. Odwiedziny odbywają  się w salach chorych.
 2. W sali chorych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, niezależnie od ilości pacjentów w sali.
 3. W trakcie odwiedzin wszystkie osoby na sali muszą mieć założone maski medyczne (pacjenci oraz osoba odwiedzająca).
 4. Personel oddziałów szpitalnych odpowiedzialny jest za regularne  wietrzenie  oraz   czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

§ 3

 1. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia są Kierownicy oddziałów szpitalnych.
 2. Nadzór nad realizacją zapisów Zarządzenia sprawują położna/pielęgniarki oddziałowe, lekarze dyżurni. 

§ 4

1. Personel  Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

§ 5

 1. W Oddziale dziecięcym dzieci przebywają z  jednym opiekunem.
 2. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się odwiedziny po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31.05.2022r.

§ 7

          Traci moc zarządzenie nr 15/2022.

Zarządzenie-> Zarządzenie odwiedziny

 

Наказ No 17/2022
Правління повітової лікарні в Яроцині
Про запровадження правил відвідування госпіталізованих хворих
в лікарняних палатах окружної лікарні в Яроцині.
У зв’язку з триваючим станом загрози епідемії COVID-19 відвідування
пацієнтів обмежені та відбуваються за такими правилами:
§ 1
ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЗИТІВ
1. З огляду на безпеку пацієнтів дозволено лише відвідування однією
особою за раз, а в особливих ситуаціях 2 особи.
2. Відвідування лікарняних палат відбуваються щодня і рекомендовані з
14:00 до 17:00. Відвідування відбуваються у всіх палатах лікарні.
3. В особливих ситуаціях після консультації з завідувачем відділенням
або черговим лікарем.
§ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗИТІВ
1. Відвідувач, який надходить до лікарні, зобов'язаний:
– користуватися маскою, яка прикриває рот і ніс у будь-який час
перебування в приміщенні медичної установи,
– відвідувачі повинні мити руки з милом або використовувати
дезінфікуючий засіб відразу після входу в медичний заклад,
– перед виконанням будь-яких сестринських заходів з відвідуваним
пацієнтом, відвідувач попередньо (безпосередньо перед контактом)
повинен ретельно вимити і продезінфікувати руки.
– сидіти тільки на стільцях, наявних у кімнатах хворих (сидіння на ліжку
пацієнта заборонено).
2. Відвідування відбуваються в палатах.
3. Одночасно в лікарняному може перебувати лише один відвідувач,
незалежно від відвідувача кількість пацієнтів у кімнаті.
4. Під час відвідувань усі присутні в кімнаті повинні носити медичні маски
(пацієнти і відвідувачі).
5. Персонал лікарняних палат відповідає за регулярне провітрювання та
прибирання та дезінфекції приміщень для відвідування.
§ 3
1. Відповідальність за виконання Порядку несуть завідувачі відділень
лікарні.
2. Контроль за виконанням положень Порядку здійснюється
акушеркою/медсестрою відділення,черговими лікарями.
§ 4
1. Персонал лікарні має право відмовити в прийомі особам, які не
дотримуються правил чинних в лікарні та наказати їм покинути
приміщення лікарні.
§ 5
1. У дитячому відділенні діти перебувають з одним опікуном.
2. В особливих ситуаціях відвідування допускаються після узгодження з
Менеджером палати чи чергового лікаря.
§ 6
Положення набирає чинності з дня його підписання, набирає чинності з
31.05.2022.
§ 7
Наказ No 15/2022 втратив чинність.
Затвердження наказу
Правлінням компанії Z o. O.«Повітова лікарня в Яроцині» Підпис і
печатка медичного директора

ІНФОРМАЦІЯ

У зв’язку з триваючим станом загрози епідемії COVID-19 обов’язок носіння захисних масок в
медичних установах та аптеках продовженодо 31 серпня 2022 року

Call Now Button