Regulamin Odwiedzin

 

§1
 • Odwiedziny pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie odbywają się codziennie w zalecanych godzinach:
  od poniedziałku do piątku od 13:00 do 19:00
  w soboty , niedziele i święta od 11:00 do 19:00
 • Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna
 • Odwiedziny w oddziałach: Dziecięcym , Anestezjologii i Intensywnej Terapii z uwagi na ich specyfikę i konieczność zachowania odpowiednich warunków epidemiologicznych i organizacyjnych odbywają się na zasadach określonych w regulaminach wewnętrznych Oddziałów.
 • Odwiedziny pacjentów powinny się odbywać w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału , nie mogą naruszać praw innych pacjentów , w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
 • W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi , organizacyjnymi lub wynikającymi ze stanu zdrowia innych pacjentów przebywających w salach chorych, odwiedziny mogą zostać ograniczone lub wstrzymane na wniosek Kierownika oddziału . Zgodę na powyższe musi wyrazić Kierownik Medyczny Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
 • Informację o wstrzymaniu lub zakazie odwiedzin należy przekazać pacjentom i ich rodzinom , a stosowną informację należy wywiesić przy wejściu do oddziału oraz zamieścić na stronie internetowej Szpitala.
 • Kierownik oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin o ile nie zaburzy to pracy oddziału i nie wpłynie negatywnie na warunki przebywania innych pacjentów.
 • Prawo do odwiedzin pacjenta może być ograniczone lub wstrzymane na życzenie samego pacjenta w stosunku do osób przez niego wskazanych. Wykonanie woli pacjenta nadzoruje personel medyczny oddziału.
 • Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać 2 osoby w tym dzieci. Dzieci do 14 roku życia mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Nie zaleca się odwiedzin z dziećmi do 1 roku życia.
 • Zakazuje się odwiedzin osobom:
  • pod wpływem alkoholu, narkotyków, itp.
  • wykazujących objawy infekcji wirusowej
  • dotkniętych chorobą zakaźną
§2
  Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane do:
 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegać,
 • stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu oddziału,
 • opuszczanie sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich,
 • poszanowania mienia Szpitala,
 • taktownego odnoszenia się do personelu i innych chorych, nie zakłócanie ich spokoju oraz pracy,
 • zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach,
 • umycie rąk, włożenie odzieży ochronnej jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału.
§3
  Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • przebywania w salach chorych w trakcie obchodów lekarskich,
 • wykonywania czynności leczniczo- pielęgnacyjnych,
 • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy personelu medycznego,
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny,
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
 • przywłaszczania sobie cudzego mienia,
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszanie tematu, który mógłby wprowadzić chorego w stan niepokoju,
 • siadania na łóżkach chorych,
 • przebywania w pomieszczeniach nie przeznaczonych dla odwiedzających,
§4
 • Odwiedzający, upoważnieni przez chorego mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego wyłącznie do lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego bądź w wyznaczonych godzinach do Kierownika Oddziału.
 • Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
 • Życzenia, uwagi należy umieszczać w oddziałach do skrzynek "Uwag i życzeń"
 • §5
   Osoby odwiedzające naruszające w sposób rażący zasady odwiedzin, mogą zostać poproszone o opuszczenie oddziału.