Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Regulamin odwiedzin

§1

1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie odbywają się codziennie w zalecanych godzinach:
od poniedziałku do piątku od 13:00 do 19:00
w soboty , niedziele i święta od 11:00 do 19:00
2. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna
3. Odwiedziny w oddziałach: Dziecięcym , Anestezjologii i Intensywnej Terapii z uwagi na ich specyfikę i konieczność zachowania odpowiednich warunków epidemiologicznych i organizacyjnych odbywają się na zasadach określonych w regulaminach wewnętrznych Oddziałów.
4. Odwiedziny pacjentów powinny się odbywać w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału , nie mogą naruszać praw innych pacjentów , w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi , organizacyjnymi lub wynikającymi ze stanu zdrowia innych pacjentów przebywających w salach chorych, odwiedziny mogą zostać ograniczone lub wstrzymane na wniosek Kierownika oddziału . Zgodę na powyższe musi wyrazić Kierownik Medyczny Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
6. Informację o wstrzymaniu lub zakazie odwiedzin należy przekazać pacjentom i ich rodzinom , a stosowną informację należy wywiesić przy wejściu do oddziału oraz zamieścić na stronie internetowej Szpitala.
7. Kierownik oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin o ile nie zaburzy to pracy oddziału i nie wpłynie negatywnie na warunki przebywania innych pacjentów.
8. Prawo do odwiedzin pacjenta może być ograniczone lub wstrzymane na życzenie samego pacjenta w stosunku do osób przez niego wskazanych. Wykonanie woli pacjenta nadzoruje personel medyczny oddziału.
9. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać 2 osoby w tym dzieci. Dzieci do 14 roku życia mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Nie zaleca się odwiedzin z dziećmi do 1 roku życia.
10.Zakazuje się odwiedzin osobom:

 • pod wpływem alkoholu, narkotyków, itp.
 • wykazujących objawy infekcji wirusowej
 • dotkniętych chorobą zakaźną

§2

Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane do:

 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegać,
 • stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu oddziału,
 • opuszczanie sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich,
 • poszanowania mienia Szpitala,
 • taktownego odnoszenia się do personelu i innych chorych, nie zakłócanie ich spokoju oraz pracy,
 • zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach,
 • umycie rąk, włożenie odzieży ochronnej jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału.

§3

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w salach chorych w trakcie obchodów lekarskich,
 • wykonywania czynności leczniczo- pielęgnacyjnych,
 • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy personelu medycznego,
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny,
 • zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
 • przywłaszczania sobie cudzego mienia,
 • manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,
 • prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszanie tematu, który mógłby wprowadzić chorego w stan niepokoju,
 • siadania na łóżkach chorych,
 • przebywania w pomieszczeniach nie przeznaczonych dla odwiedzających,

§4

1. Odwiedzający, upoważnieni przez chorego mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego wyłącznie do lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego bądź w wyznaczonych godzinach do Kierownika Oddziału.
2. Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjentów telefonicznie.
3. Życzenia, uwagi należy umieszczać w oddziałach do skrzynek „Uwag i życzeń”

§5

Osoby odwiedzające naruszające w sposób rażący zasady odwiedzin, mogą zostać poproszone o opuszczenie oddziału.

Call Now Button