Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin pacjentów w czasie pandemii COVID19

W związku z uchyleniem Decyzji Wojewody Wielkopolskiego  – polecenia z dnia 10 marca 2020roku , znak ZD-IV.967.16.2020.1 nakazujące organom samorządu terytorialnego , samorządowym osobom prawnym , samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w województwie wielkopolskim  wprowadzenie zakazu odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych , dla których w/w podmioty są podmiotami towarzyszącymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 Z uwagi na  trwająca pandemią COVID -19 odwiedziny pacjentów są ograniczone i odbywają się wg następujących zasad:

§1 ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów dopuszcza się odwiedziny tylko 1 osoby dorosłej wskazanych przez pacjenta przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć/SOR.
 2. Osoby odwiedzające muszą być zdrowe i spełniać jedno z następujących kryteriów:
 • pełne szczepienie przeciw COVID -19 tzn. od przyjęcia ostatniej dawki upłynęły 2 tygodnie ( dotyczy schematu jedno – dawkowego  i dwu –dawkowego ),
 • potwierdzone certyfikatem przechorowanie COVID -19 do 6 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy),
 • negatywny wynik testu (antygenowy, PCR) w kierunku zakażenia COVID -19 ( ważny do 48 godz. od momentu pobrania).

 §2 ORGANIZACJA ODWIEDZIN

 1. Odwiedziny na oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie od godz. 14:00 do 16:00           i trwają do 15 min.
 2. Osoba odwiedzająca wchodząc do szpitala ma:
 • mierzoną temperaturę
 • jest zobowiązana okazać dokument potwierdzający szczepienie, status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu.
 1. Odwiedziny odbywają  się w salach chorych.
 2. Odwiedziny odbywają  się wg. harmonogramu nadzorowanego przez personelu oddziału.
 3. W sali chorych może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
 4.  W trakcie odwiedzin wszystkie osoby na sali muszą mieć założone maski medyczne (pacjenci oraz osoba odwiedzająca)

§3 OSOBA ODWIEDZAJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO:

 1. Okazania personelowi Szpitala dokumentu potwierdzającego przechorowanie, szczepienie lub negatywny wynik testu w kierunki COVID -19.
 2. Dezynfekcję rąk przed wejściem na oddział i po wyjściu z sali.
 3. Noszenie jednorazowej maseczki medycznej.
 4. Siadanie tylko na krzesłach dostępnych na salach chorych(nie dopuszcza się siadanie na łóżku pacjenta).

 

§4

 1. Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad

     obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.

 

§5

  1. Zarządzenie nie obowiązuje w oddziale położniczo-noworodkowym i oddziale dziecięcym (gdzie dzieci przebywają z  jednym opiekunem).
Call Now Button