Punkt rejestracyjno - informacyjny
62 33 22 183
Polityka jakości

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o. o. uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2009. Audit certyfikacyjny przeprowadziła Polska Akademia Jakości CERT Sp. z o.o. z Katowic.

Audit odbywał się w dwóch etapach. I etap 12.05.2011 polegał na ocenie dokumentacji systemowej zakładu. Natomiast II etap 30-31.05.2011 objął szczegółową ocenę całej działalności szpitala – wszystkie realizowane procesy w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W ramach auditu w obszarach auditowanych nie stwierdzono niezgodności.

Przed auditem zewnętrznym (certyfikacyjnym) dokonano oceny przygotowania do certyfikacji w ramach auditu wewnętrznego przeprowadzonego w dniach 12 – 13 05.2011 przy współudziale Firmy Konsultingowej ADEES z Zabrza, która udzielała pomocy przy wdrażaniu systemu.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością z międzynarodową normą ISO 9001:2009 potwierdza, że Szpital jest w gronie organizacji, dla których zadowolenie Pacjentów jest podstawowym sposobem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Skutecznie wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością przynosi wiele korzyści, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, przejawiających się przede wszystkim w rozpoznaniu słabych ogniw, niedoskonałości, usprawnieniu obiegu informacji, zmniejszeniu liczby błędów i kosztów złej jakości, uporządkowaniu i usystematyzowaniu dokumentacji, usprawnieniu funkcjonowania i zarządzania, poprawie planowania. Ponadto możemy mówić o podniesieniu prestiżu zakładu na rynku, lepszym postrzeganiu przez klientów/pacjentów, lepszym zaufaniu do zakładu.

Uzyskanie certyfikatu potwierdza zmianę podejścia do jakości w Szpitalu. Mamy nadzieję, że został uruchomiony proces ciągłego doskonalenia działalności, a także że wzrasta świadomość pracowników dotycząca celów i dążeń Szpitala.

mgr Wiesława Klapczarek
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Call Now Button